صفحه اصلی تصميمات مجامع عمومـي تصميمات اخذشده در جلسه مجمع عمومي عادي و فوق العاده سال 1392

شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

تصميمات اخذشده در جلسه مجمع عمومي عادي و فوق العاده سال 1392

1- صورت هاي مالي سال 88 الي 91 شامل (ترازنامه و صورتحساب عملكرد سود و زيان) توسط مجمع عمومي تصويب گرديد.

2- تقسيم مانده حساب سود انباشته به حساب سرمايه اعضاء(مطابق بند5 ماده 60 اساسنامه شركت) كه به تصويب مجمع رسيد.

3- تصويب بودجه پيشنهادي سال 92

4- تصويب پيشنهاد افزايش سرمايه به ميزان ماهيانه پنجاه هزار ريال از كليه اعضا بمدت يكسال بصورت كسراز حقوق ماهيانه

5- تصويب روزنامه شهرآرا بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت

6- تصويب اساسنامه جديد شركت

7- انتخاب اعضاي پنجمين دوره هيات مديره و بازرسين شركت پس از راي گيري كتبي از اعضاي شركت كننده به شرح ذيل :

اعضاي اصلي هيات مديره (براي مدت سه سال)

1. آقاي نبي اله زارع دوست فرزند ضياالدين بشماره شناسنامه 5 به تعداد 123 (يكصد و بيست و سه) راي

2. آفاي محمدناصر بهشتي نيا فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه 212 به تعداد 104 (يكصد و چهار) راي

3. آقاي عليرضا بابارضا فرزند قديرعلي بشماره شناسنامه 1250 به تعداد 99 (نود و نه) راي

4. آقاي مرتضي ضرابي راد فرزند علي اصغر بشماره شناسنامه 19 به تعداد 88 (هشتاد و هشت) راي

5. آقاي محمدهادي خداشناس فرزند محمدتقي بشماره شناسنامه 16 به تعداد 79 (هفتاد و نه) راي

اعضاي علي البدل هيات مديره (براي مدت سه سال)

1. آقاي دكتر احمد فولاديان فرزند علي اكبر بشماره شناسنامه 3 به تعداد 67 (شصت و هفت) راي

2. آقاي سيدجواد انوشه فرزند محمد بشماره شناسنامه 175 به تعداد 56 (پنجاه و شش) راي

 

بازرس اصلي شركت (براي مدت يكسال)

آقاي عليرضا كمال جو فرزند حسين بشماره شناسنامه 4811 به تعداد 115 (يكصد و پانزده) راي

بازرس علي البدل شركت (براي مدت يكسال)

آقاي علي يوسفي تلگرد فرزند ذبيح الله بشماره شناسنامه 1120به تعداد 84 (هشتاد و چهار) راي

 

نظرسنجى

كیفیت محصولات ما را چگونه ارزیابی می كنید ؟
 

منوى اصلی

آمار بازدید کنندگان

اعضا : 71
محتوا : 100
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 67242