صفحه اصلی اخبـــــــــــــــــــــــــــــــــار صورتجلسه مجامع عمومي عادي و فوق العاده سال 1392

شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

صورتجلسه مجامع عمومي عادي و فوق العاده سال 1392

پيرو برگزاري مجمع عمومي عادي نوبت اول در روز دوشنبه مورخ 6/3/92 و به حد نصاب نرسيدن آن، طي آگهي دعوت عمومي اعضاء در روزنامه خراسان مورخه 15/2/92 ، جلسه مجمع عمومي عادي نوبت دوم در روز دوشنبه مورخه 20/3/92 طي آگهي مجدد در روزنامه خراسان مورخ 8/3/92 ، در محل سالن آمفي تاتر مجتمع علوم انساني، واقع در شهرك غرب (قاسم آباد) –  تقاطع بلوار اماميه و شاهد با حضور 197 نفر از كل اعضاي شركت (911 نفر تا پايان سال 1391) با ذكر صلوات در ساعت 16 تشكيل گرديد و سپس هيئت رئيسه مجمع بشرح ذيل تعيين گرديدند:آقاي نبي اله زارع دوست با سمت رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت بعنوان رئيس آقاي مهدي ايران منش بعنوان منشي جلسه و آقايان محمدناصر بهشتي نيا و مرتضي ضرابي راد بعنوان ناظرين جلسه انتخاب شدند.

رئيس هيات مديره شركت و رئيس مجمع رسميت جلسه مجمع عمومي سالانه را با حضور اعضاي حاضر در جلسه در ساعت 16:30 اعلام نمود.

دستور جلسه بشرح ذيل توسط منشي جلسه قرائت گرديد:

1.استماع گزارش هيئت مديره و بازرس

2.تصويب صورت هاي مالي سال هاي 88-89-90 و 91

3.انتخاب بازرس براي يك سال مالي

4.انتخاب اعضاي هيئت مديره براي مدت سه سال

5.تصويب بودجه پيشنهادي سال 92

6.تصويب پيشنهاد افزايش سرمايه

7.تصويب امكان نابرابري سهام اعضا

8.تصويب آئين نامه هاي اداري استخدامي ، مالي و معاملاتي و حدود اختيارات مديرعامل

9.تعيين روزنامه كثير الانتشار

سپس گزارش فعاليت هاي انجام گرفته توسط اعضاي هيات مديره در سال گذشته توسط رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت به مجمع ارائه و پس از آن گزارش بازرسي هاي انجام گرفته توسط بازرس شركت به مجمع ارائه گرديد. همچنين به سوالات اعضاء محترم حاضر در جلسه مجمع ، توسط مديرعامل پاسخگويي گرديد.

تصميات  اخذ شده  درجلسه  مجمع عمومي عادي شركت  تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – سال1392

1.صورت هاي مالي سال هاي 88-89-90 و 91 شامل (ترازنامه و صورتحساب عملكرد سود و زيان) توسط هيئت مديره به مجمع ارائه و پس از بررسي توسط مجمع عمومي تاييد و تصويب گرديد.

2.تقسيم مانده حساب سود انباشته به حساب سرمايه اعضاء(مطابق بند5 ماده 60 اساسنامه شركت) كه به تاييد و تصويب مجمع رسيد.

3.انتخاب اعضاي پنجمين دوره هيات مديره و بازرسين شركت پس از راي گيري كتبي از اعضاي شركت كننده به شرح ذيل :

اعضاي اصلي هيات مديره (براي مدت سه سال)

آقاي نبي اله زارع دوست فرزند ضياالدين بشماره شناسنامه 5  به تعداد 123 (يكصد و بيست و سه) راي

آفاي محمدناصر بهشتي نيا فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه 212 به تعداد 104 (يكصد و چهار) راي

آقاي عليرضا بابارضا فرزند قديرعلي بشماره شناسنامه 1250 به تعداد 99 (نود و نه) راي

آقاي مرتضي ضرابي راد فرزند علي اصغر بشماره شناسنامه 19 به تعداد 88 (هشتاد و هشت) راي

آقاي  محمدهادي خداشناس فرزند محمدتقي بشماره شناسنامه 16 به تعداد 79 (هفتاد و نه) راي

 

اعضاي علي البدل هيات مديره (براي مدت سه سال)

آقاي دكتر احمد فولاديان فرزند علي اكبر بشماره شناسنامه 3 به تعداد 67 (شصت و هفت) راي

آقاي سيدجواد انوشه فرزند محمد بشماره شناسنامه 175 به تعداد 56 (پنجاه و شش) راي

 

بازرس اصلي شركت (براي مدت يكسال)

آقاي عليرضا كمال جو فرزند حسين بشماره شناسنامه 4811 به تعداد 115 (يكصد و پانزده) راي

بازرس علي البدل شركت (براي مدت يكسال)

آقاي علي يوسفي تلگرد فرزند ذبيح الله بشماره شناسنامه 1120 به تعداد 84 (هشتاد و چهار) راي

 

4.پيشنهاد و تصويب بودجه سال 92

5.تصويب پيشنهاد افزايش سرمايه :

الف : سرمايه شركت از مبلغ (75.000.000) هفتاد و پنج ميليون ريال منقسم به 250 سهم (300.000) سيصد هزار ريالي با نام به مبلغ (2.157.600.000) دوميليارد ويكصد وپنجاه وهفت ميليون وششصد هزار ريال منقسم به 928 سهم (2.325.000) دوميليون و سيصدوبيست و پنج هزار ريالي با نام افزايش يافت كه مبلغ آن تماما به حساب شركت پرداخت شده است.

ب: مقرر گرديد سرمايه به ميزان پنجاه هزار ريال بمدت يكسال براي كليه اعضا بصورت كسراز حقوق ماهانه نيز افزايش نمايد.

6.تصويب امكان نابرابري سهام اعضا

7.تصويب آئين نامه هاي اداري استخدامي ، مالي و معاملاتي و حدود اختيارات مديرعامل

8.تعيين روزنامه كثير الانتشار شهرآرا بعنوان روزنامه شركت جهت درج آگهي هاي آتي

9.ارائه پيشنهاد خريد و ساخت يك مجتمع فرهنگي در شمال كشور جهت رفاه حال اعضا با سرمايه ايشان و تصويب آن توسط مجمع عمومي

 

جلسه در ساعت 18  با ذكر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه يافت.

 

نظرسنجى

كیفیت محصولات ما را چگونه ارزیابی می كنید ؟
 

منوى اصلی

آمار بازدید کنندگان

اعضا : 71
محتوا : 100
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 67195