صفحه اصلی تصميمات مجامع عمومـي تصميمات اخذشده در جلسه مجمع عمومي عادي سال 1393

شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

تصميمات اخذشده در جلسه مجمع عمومي عادي سال 1393

1- صورت هاي مالي سال 92 و 93 شامل (ترازنامه و صورتحساب عملكرد سود و زيان) توسط مجمع عمومي تصويب گرديد.

2- تقسيم مانده حساب سود انباشته به حساب سرمايه اعضاء(مطابق بند5 ماده 60 اساسنامه شركت) كه به تصويب مجمع رسيد.

3- تصويب بودجه پيشنهادي سال 94

بازرس اصلي شركت (براي مدت يكسال)

آقاي عليرضا كمال جو فرزند حسين بشماره شناسنامه 4811 به تعداد 25 (بيست وپنج) راي

بازرس علي البدل شركت (براي مدت يكسال)

آقاي غلامرضا قربان زاده فرزند اسحق بشماره شناسنامه 5704 به تعداد 14 (چهارده) راي

 

نظرسنجى

كیفیت محصولات ما را چگونه ارزیابی می كنید ؟
 

منوى اصلی

آمار بازدید کنندگان

اعضا : 71
محتوا : 100
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 67237