صفحه اصلی تصميمات مجامع عمومـي تصميمات اخذ شده درجلسه مجمع عمومي عادي سال 1386

شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

تصميمات اخذ شده درجلسه مجمع عمومي عادي سال 1386

1-  صورت هاي مالي سال 1385 شامل (ترازنامه و صورتحساب عملكرد سود و زيان) توسط مجمع تصويب گرديد.

2-  نحوه تقسيم سود انباشته سنواتي به حساب سرمايه اعضاء(مطابق بند 5 ماده 60 اساسنامه شركت)كه به تصويب مجمع رسيد.

3-  با توجه به راي كليه حاضرين در مجمع بازرس فعلي شركت آقاي عليرضا كمال جو فرزند حسين به شماره شناسنامه 4811 صادره از مشهد به مدت يكسال ديگر به سمت بازرس شركت منصوب گرديد.

4-  آقاي محمود ثوابي طرقي فرزند علي به شماره شناسنامه 35 صادره از كاشمر و خانم ناصره طيبي فرزند مرتضي به شماره شناسنامه 75 با اكثريت آراء بعنوان بازرسين علي البدل شركت به مدت يكسال انتخاب گرديدند.

5-  مقرر گرديد از محل سود سال 1386 در پايان سال مبلغ دويست هزارريال بصورت خريد غير نقدي و يا سبدكالايي (برنج و روغن) جهت اهداء به كليه اعضاء محترم شركت تعاوني تهيه و توزيع گردد؛ كه به تصويب مجمع رسيد.

 

نظرسنجى

كیفیت محصولات ما را چگونه ارزیابی می كنید ؟
 

منوى اصلی

آمار بازدید کنندگان

اعضا : 71
محتوا : 100
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 67243