صفحه اصلی تصميمات مجامع عمومـي تصميمات اخذ شده درجلسه مجمع عمومي عادي سال 1388

شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

تصميمات اخذ شده درجلسه مجمع عمومي عادي سال 1388

1-  صورت هاي مالي سال 1387 شامل (ترازنامه و صورتحساب عملكرد سود و زيان) توسط مجمع عمومي تصويب گرديد.

2-  تقسيم مانده حساب سود انباشته به حساب سرمايه اعضاء(مطابق بند5 ماده 60 اساسنامه شركت) كه به تصويب مجمع رسيد.

3-  مقرر گرديد از محل سود سال 1388 مبلغ دويست و پنجاه هزارريال بصورت  سبدكالا (10 كيلو برنج پاكستاني يا 6 كيلو برنج ايراني ، يك قوطي روغن سزخ كردني 2.7 ليتري و 2 قوطي رب 1 كيلويي) جهت اهداء به كليه اعضاء محترم شركت تعاوني تهيه و در ماه مبارك رمضان توزيع گردد؛ كه به تصويب مجمع رسيد.

4-  انتخاب اعضاي چهارمين دوره هيات مديره و بازرسين شركت پس از راي گيري كتبي از اعضاي شركت كننده به شرح ذيل :

اعضاي اصلي هيات مديره (براي مدت سه سال)

1.     آقاي نبي اله زارع دوست فرزند ضياالدين بشماره شناسنامه 5  به تعداد 100 (يكصد) راي

2.  آقاي  محمدهادي خداشناس فرزند محمدتقي بشماره شناسنامه 16 به تعداد 85 (هشتاد و پنج) راي

3.     آقاي مرتضي ضرابي راد فرزند علي اصغر بشماره شناسنامه 19 به تعداد 84 (هشتاد و چهار) راي

4.  آفاي محمدناصر بهشتي نيا فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه 212 به تعداد 81 (هشتاد و يك) راي

5.     آقاي سيدجواد انوشه فرزند محمد بشماره شناسنامه 175 به تعداد 41 (چهل و يك) راي

اعضاي علي البدل هيات مديره (براي مدت سه سال)

1.  آقاي عزيز جاهد تقي ديزج فرزند علي حسين بشماره شناسنامه 363 به تعداد 37 (سي و هفت) راي

2.     آقاي حسين اكملي فرزند علي بشماره شناسنامه 48746 به تعداد 31 (سي و يك) راي

بازرس اصلي شركت (براي مدت يكسال)

1.     آقاي عليرضا كمال جو فرزند حسين بشماره شناسنامه 4811 به تعداد 98 (نود و هشت) راي

بازرس علي البدل شركت (براي مدت يكسال)

1.  آقاي كاظم نجف زاده اشرفي فرزند اسدا... بشماره شناسنامه 14847 به تعداد 21 (بيست و يك) راي

 

نظرسنجى

كیفیت محصولات ما را چگونه ارزیابی می كنید ؟
 

منوى اصلی

آمار بازدید کنندگان

اعضا : 71
محتوا : 100
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 67238