صفحه اصلی تصميمات مجامع عمومـي تصميمات اخذ شده درجلسه مجمع عمومي عادي سال 1389

شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

تصميمات اخذ شده درجلسه مجمع عمومي عادي سال 1389

1-  صورت هاي مالي سال 1388 شامل (ترازنامه و صورتحساب عملكرد سود و زيان) توسط مجمع عمومي تصويب گرديد.

2-  تقسيم مانده حساب سود انباشته به حساب سرمايه اعضاء(مطابق بند5 ماده 60 اساسنامه شركت) كه به تصويب مجمع رسيد.

3-     انتخاب بازرسين شركت پس از راي گيري كتبي از اعضاي شركت كننده به شرح ذيل :

بازرس اصلي شركت (براي مدت يكسال)

آقاي علي ابهري فرزند حسن بشماره شناسنامه 13168 به تعداد 29 (بيست و نه) راي

بازرس علي البدل شركت (براي مدت يكسال)

آقاي سيدرضا غياثي فرزند عباس بشماره شناسنامه 15 به تعداد 18 (هجده) راي

4-  باتوجه به درخواست هاي مكرر اعضاء و بررسي هاي كارشناسي انجام گرفته در جلسات هيات مديره شركت و پيرو اخذ موافقت ضمني رياست محترم دانشگاه ، مقررگرديد پس از انجام نظرخواهي كتبي از كليه اعضاي شركت در صورت به حد نصاب رسيدن نسبت به خريد يك پروژه فرهنگي رفاهي باغ ويلا در مكاني كه در جلسه مجمع عمومي فوق العاده آتي بدين منظور تشكيل و تصويب خواهد گرديد ، اقدام گردد.

 

نظرسنجى

كیفیت محصولات ما را چگونه ارزیابی می كنید ؟
 

منوى اصلی

آمار بازدید کنندگان

اعضا : 71
محتوا : 100
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 67240