صفحه اصلی تصميمات مجامع عمومـي تصميمات اخذ شده درجلسه مجمع عمومي عادي سال 1390

شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

تصميمات اخذ شده درجلسه مجمع عمومي عادي سال 1390

1-  صورت هاي مالي سال 1389 شامل (ترازنامه و صورتحساب عملكرد سود و زيان) توسط مجمع عمومي تصويب گرديد.

2-  تقسيم مانده حساب سود انباشته به حساب سرمايه اعضاء(مطابق بند5 ماده 60 اساسنامه شركت) كه به تصويب مجمع رسيد.

3-     انتخاب بازرسين شركت پس از راي گيري كتبي از اعضاي شركت كننده به شرح ذيل :

بازرس اصلي شركت (براي مدت يكسال)

آقاي علي ابهري فرزند حسن بشماره شناسنامه 13168 به تعداد 35 (سي و پنج) راي

بازرس علي البدل شركت (براي مدت يكسال)

آقاي عليرضا كمال جو فرزند حسين بشماره شناسنامه 4811 به تعداد 25 (بيست و پنج) راي

4-  مقرر گرديد از محل سود شركت در سال 1390 مبلغ دويست هزار ريال بعنوان علي الحساب بصورت خريد كالا از فروشگاه به كليه اعضاي محترم شركت (تاپايان سال 1389) در ماه مبارك رمضان ، توزيع گردد كه به تصويب مجمع رسيد.

 

نظرسنجى

كیفیت محصولات ما را چگونه ارزیابی می كنید ؟
 

منوى اصلی

آمار بازدید کنندگان

اعضا : 71
محتوا : 100
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 67239