صفحه اصلی تصميمات مجامع عمومـي تصميمات اخذ شده درجلسه مجمع عمومي عادي سال 1391

شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

تصميمات اخذ شده درجلسه مجمع عمومي عادي سال 1391

1-  صورت هاي مالي سال 1390 شامل (ترازنامه و صورتحساب عملكرد سود و زيان) توسط هيئت مديره به مجمع ارائه و پس از بررسي توسط مجمع عمومي تصويب گرديد.

2-    تقسيم مانده حساب سود انباشته به حساب سرمايه اعضاء(مطابق بند5 ماده 60 اساسنامه شركت) كه به تصويب مجمع رسيد.

3-    انتخاب بازرسين شركت پس از راي گيري كتبي از اعضاي شركت كننده به شرح ذيل :

بازرس اصلي شركت (براي مدت يكسال)

آقاي عليرضا كمال جو فرزند حسين بشماره شناسنامه 4811 به تعداد 36 (سي و شش) راي

بازرس علي البدل شركت (براي مدت يكسال)

آقاي غلامرضا قربانزاده قلعه نو فرزند اسحق بشماره شناسنامه 5704 به تعداد 25 (بيست و پنج) راي

 

 

نظرسنجى

كیفیت محصولات ما را چگونه ارزیابی می كنید ؟
 

منوى اصلی

آمار بازدید کنندگان

اعضا : 72
محتوا : 100
پیوندها : 7
بازدیدهای محتوا : 67731